Annemi Karambole aldık

6 Aug

Hikayeme başlamadan önce ismimi vermek istemememin nedenini hikayenin sonunda anlı yacaksınız.İzin verirseniz hikayeme başlamak istiyorum.

Ben 18 yaş ı nda 2 yı l sı nı fta kalmı ş ve okuldan atı lmı ş eli yü zü dü zgü n bir gencim.Olay 1yı l ö nce okuldan atı lmadan oldu.Korktugum bası ma gelmiş ti.Samimi oldugum arkadasları m bize gelmek istiyorlardı .Bu sefer hayı r diyemedim…Nerden bilebilirdim ki bu kadar art niyetli olucakları nı … Evime aldı m, annem bize yemek yaptı . Annemin normalden daha gü zel olduğ unun farkı ndaydı m.Arkadaş ları m gö zlerini annemin ü zerinden ayı ramı yorlardı …Dikkatimi ç ekti, ama birş ey yapamadı m.

Arkadaş ları mı zar zor ikna edip nazik bir ş ekilde evden dı ş arı ya ç ı kardı m.3 gü n sonra okula gittigimde bize gelen T.A , B.A , O.S , M.S o gü n okula gelmemiş lerdi,ş aş ı rdı m…Hergü n okula gelen arkadasları m benden habersiz okuldan mı kaç mı ş lardı ?…

Aklı ma istemesemde ş uan sizin aklı nı za gelen ş ey geliyordu.sı nı ftan sinirle ç ı kı p eve dogru yü rü yordum.Annemin odası nı n camı acı ktı .(hiç aç mazdı .)adı mları mı hı zlandı rdı m ve apartmana girdim.apartmanun merdivenlerini soluk soluğ a ç ı kı yordum.anahtarı ç evirdiğ imde kapı nı n ö nü ndeki ayakkabı ları gö rdü m.. Bunlar T.A , B.A , O.S , M.S nin ayakkabı larydı .. Kapı yı sertç e ç almaya baş ladı m.. aç ı lmayı nca anahtarla aç ı p hı zlı ca annemin odası na yö neldim ve yatak odası nda 4 arkadaş ı m T.A , B.A , O.S , M.S yi gö rdü m ve annemin biri altı nda digeri ü stü nde biri bacakları ve ayakları na sonuncusu ise agzı na veriyordu…

O an ş oka girmiş tim ne dicegecemi bilmiyordum gö zü m dö nmü stü .T.A , B.A , O.S , M.S beni gö rü nce neye ugradı gı nı sası rdı lar,korktular.Gü ldü m..Gö mlegimi ç ı kartı p M.S yi uzaklastı rarak ayakları nı yalamaya baş ladı m annemin..Deli gibiydim gö zü m hiç birsey gö rmü ordu ç ı ldı rmı ş tı m adeta. Ve daha da İ leri gittim gö zü mü aç ı p kapadı gı mda kendimi annemin iç inde buldum.Yaklastı k 3 saat T.A , B.A , O.S , M.S yle birlekte seviş tik.

Ben ve 4 arkadası m T.A , B.A , O.S , M.S yorulmuş tuk artı k ama annem daha fazlası nı da istiyordu.Ben 5. postaya gitmiş tim halim kalmamı stı . ve akş ama kadar hep beraber yattı k . ç ok gü zel bir gü ndü …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: