Biricik Karımı Siktirdim

6 Aug

ben şuan 41 yaş ı nda bir erkeğ im.karı m meltem ise 35 yaş ı nda oldukç a gü zel bir kadı ndı r.aslı nda ilk zamanlarda aş ı rı kı skanç bir erkektim.ama son yı llarda bir haller olmaya baş ladı bana.seks sı rası nda fantaziler kuruyordum.karı m ç ok namuslu bir kadı n olduğ undan ona sö yleyemiyordum ama ben hayal ediyordum.ve ç ı lgı nca zevk alı yordum.yavaş yavaş onu alı ş tı rmak iç in seks dergileri almaya baş ladı m.okuyordum ona yatağ a girdiğ imizde.ç ı lgı nca seviş iyorduk.ö zellikle evli ç iftlerin olduğ u hikayelerin olduğ u dergileri seç iyordum.bana soruyordu..insan karı sı nı bir baş kası na nası l siktirir diye.bende ya olurmu ö yle ş ey diyordum ama iç imden geç enleri bir bilse idi.ne yapardı bilmiyordum.sonraları benim ağ zı mı aramaya baş ladı .sen baş ka bir kadı nı mı hayal ediyorsun gibi filan.ben hayı r diyordum.bir gü n yine aynı soruyu sordu bana.bende tamam edeyim filan dedim.kimmiş filan dedi.bende yok ya ö yle biri ne bileyim falan dedim.seviş melerimiz bö yle gidiyordu.fantazilerimde bazen sanki o orospuymuş gibi davranı yordum.kaç para anam gibi sorular soruyordum.sonra amı nı yalarken oooo kocan ç ok ş anslı biri harika amı n var filan diyordum.en sonunda yatağ a girdiğ imiz bir gü n.biraz cesaretle seni değ iş ik bir yerde sikecem dedim.nerde dedi.bende ormanda dedim.ormanda piknik yapı yoruz.birden ö pü ş meye baş lı yoruz.yapma filan diyor gü ya ama seviş meye baş lı yoruz.iş te ben o an kı ç ı na dikenler batı yor filan diyerek gö tü nü ç imdikliyorum.o da havaya girdi tabiki:)sonra ne o sen bir ses duydunmu ç alı ları n arkası ndan dedim.o da yoooo diye cevap verdi.ben bak ya birileri var dedim .bizi ç alı ları n arkası ndan izliyorlar dedim.sonra eyvah bize doğ ru geliyorlar dedim.bir kadı n ve bir erkek dedim.kadı n geliyor ve benimkine oooo iyiymiş diyerek ağ zı na alı p yalamaya baş lı yor dedim.o zaman karı m itiraz edecek gibi oldu.ne yani adamda benimkinimi yalı cak dedi.bende ya iç ine etme..!sadece fantazi sanki gerç ekmi ki dedim.ses ç ı karmadı .ben o arada adam yalası nmı diye sordum.yanı t vermedi.bir daha sordum yine yanı t vermedi.ve 3.ü ncü de fı sı ltı yla yaalaaaası ı ı ı n diyebildi.ama ben azmı ş tı m ve sertleş en sikimi amı na dayayı p kö kledim.bu bana fikir vermiş ti.ve birazdan bana sen gerç ekten istiyormusun bunu dedi?bende istiyorum dedim.ciddimisin dedi.bende evet deyince.tamam sen ayarla ama ben utanı rı m.filan dedi.bakarı z ç aresine dedim.ertesi gü n netten adres vermeden chat yaptı ğ ı m arkadaş ı m mehmeti aradı m ve adresi vererek gel dedim.ciddi olup olmadı ğ ı mı sordu.ciddiyim dedim.2 gü n sonra bizdeydi.gü ndü zden iç ki aldı k.biz iç meye baş ladı k.her ş ey sanki ç ok normal gibi gidiyordu.melteme sende gel dedik.iç emezdi ama geldi.bir bardak iç ti.yü zü nü buruş turdu.bir bardak daha iç tikten sonra iyice kafayı bulmuş tu.fı kralar filan anlatı rken.mehmetle ö nceden konuş tuğ umuz iç in ben karı mı yataga gö tü rdü m.ve soydum.ikimizde ç ı plaktı k.ben karı mı ö pü yordum.yorgan ü zerimizdeydi.birazdan mehmetin yataga girdiğ ini biliyorum.karı mı n arkası ndaydı .ama kayboldu yorganı n altı nda.karı m birden mı ı mmmm diye bir sesler ç ı karmaya baş ladı .gö remiyordum ama belliki amı nı yalı yordu.ben bu arada ö pü yordum eş imi.ç ok ateş li ö pü yordu.dilim agzı nı n iç indeyken birden ı sı rdı ve ağ zı nı ç ekti.bir ahhhhh sesi geldi.o an anladı mki mehmet geç irmiş ti.karı mı n amı nda ş u an yabancı bir yarak vardı ve sikiyordu.sonra kafası nı gö rdü m.yukarı ç ı ktı karı mı kendine ç evirerek ö pmeye baş ladı .ben yorganı bilerek aç tı m.mehmetin siki ç ok iriydi.ama karı m iç kinin etkisiyle hissetmiyordu.ama yan olunca tam girmiyordu.birden karı mı sı rt ü stü ç evirdi ve bacakları nı omuzuna aldı .kazı k gibi olan sikini elini bile değ meden meltemimin amı na dayadı ve kö kledi.karı m sadece ı ı ı ı ğ ğ ı hhhh diyebildi.ö yle sert vuruyorduki ş ap ş ap seslerini duymamak mü mkü n değ ildi.o an bende ç ok tahrik olmuş tum.birazdan mehmet iyice hı zlanarak karı mı n iç ine attı rmaya baş ladı .oooohhhh diye bağ ı rı yordu.iş bitmiş ti.istediğ im olmuş tu.ama karı ş ı k duygular iç indeydim.mehmetle kalktı k.salona geç tik.birazdan baş ları z yine dedi.ama ben hayı r zaten zorlandı .bu gü nlü k yeter diyerek onu yolladı m.geri dö ndü ğ ü mde ağ lı yordu.sitemli bir ş ekilde nası l zevk aldı nmı benim sikilmemden diyordu.bir ş ey demedim.ama gö zü m de amı ndan akan mehmetin spermlerine takı ldı .iç imden ne iyi etmiş im diye geç irdim.hepinize bol seksli gü nler.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: