kocam patronuna cilve yap dedi ben sikdirdim

6 Aug

kocam iş den geldiğ inde patronun iş ten ç ı rkarabileceğ ini sö yleyerek sana ilgisini hissediyorsundur bende ç oktan hissediyorum birgü n ben yemege davet edeyim daha sonrada bir ş eyi bahene edip dı ş arı ç ı kayı m sen biraz cilve yap biraz iltifat yap belki vazgeç er dedi 5yaş ı nda ç ocuğ umuz vardı kocamı n yeni iş bulması zordu iyide para alı yordu kabul etmek zorundaydı m kocamla seks hayatı mı zda iyi gitmiyordu iş e erken gidip saat onda geliyor ben istesemde beni sikemiyor sikdiğ i gü nlerse on dakika iç inde boş alı yordu bende hemen mutfağ a koş up irinsinden salatalı k alı p yatağ a yanı na uzanı p sabaha kadar kendimi tatmin ediyor bana bakmasada inlemelerimi dinliyordu bu sebepden teklif benim iç inde değ iş ik haz olacaktı bu esnada adı m aysu 27 yaş ı ndayı m dü zgü n bir fiziğ im var gö ğ ü slerim idaal irilikde geriye ç ı kı k geniş kalç aları m ince belim her erkeğ i cezbedecek gü zellikte dudakları m kalı n emilmeye doyulmayacak cinsden patronu hasan 42 yaş ı nda iri yapı lı benim yarı minyom tipime bakı nca kucağ ı nda evirip ç evirip hoplatarak zı platarak inleterek bagı rtarak sikecek tipten yakı ş ı klı da sayı lı r karı sı nı da dü ş ü nü nce beni arzulamakta ne kadar haklı olduğ unuda hak veriyorum ü ç gü n sonra kocam arayı p akş ama geliyoruz dedi kuafö re gidip saç ı mı yaptı rdı m makyajı mı birtamam yapı p altı ma kü lot giymeden dar birpantolon giydim kalç aları mı tam gö steriyordu amı mı nda yarı gı nı belli ediyordu ü stü me zaten dik olan gö ğ ü slerime dik bir sü tyen takı p ince sitreç bulü z giydim ç ocuğ a hafif uyku hapı verip uyuttum yemekleri lokantatan sö yleyip beklemeye baş ladı m kapı ç alı ndı kapı yı aç ı p kocama hoş geldim canı m deyip hasan bey hoş geldiniz diyerek elimiuzatarak elini sı kı p gö zlerine iş veli iş veli baktı m yemekleri masaya koyduktan sonra mutfağ a geç ip kocamı n telofonunu ç aldı rdı m kocam tamam anne hemen geliyorum dedi beni ç ağ ı rı p hayatı m annem rahatsı zlanmı ş ben bir bakayı m sen hasan beyi agı rla dedi hasan kalkmak istedi olmaz hasan bey deyip durdurdum yemek yerken hasan gö zlerini gö ğ ü slerimle amı mdan ayı ramı yordu masayı kaldı rmak iç in mutfağ a gidince elimi amı ma sokup okş ayı p am dudakları mı iyice kabarttı m patoluda parmakları mla dı ş arı dan amı mı n iç ine iyice sokup sı kı ş tı rdı m amı m bakı nca tamamen belliydi iç eri girince gö zü nü amı ma dikip ayı ramadı salona geç ip o tekli koltuğ a ben karş ı sı ndaki ikili koltuğ a oturdum emine hanı m nası l diye sordum sağ lı ğ ı iyi ama diye lafa baş ladı ben zaman zaman dilimle dudakları mı ı slatı yor sesimi titreterek ya ö ylemi diye cevap veriyor onu dinliyordum karı sı nı n kendine bakmadı ğ ı ndan buna ı lgi gö stermediğ inden bahsediyordu keş ke sizin gibi bakı mlı ve ç ekici olsaydı dedi hemen yerimden kalkı p kucagı na oturdum geldiğ in den beridir en ç ok istediğ im buydu boynuna sarı lı p ü zü lme hasan canı m kocamda benim kı ymetimi bilmiyor diyerek kalı n dudakları mı ağ zı na sundum yarağ ı kazı k gibi olmuş alttan kalç aları mı gı cı klı yordu bende baş ladı m sü rtmeye dudakları mı emiyor soruyor yalı yor dilini ağ zı mı n iç ine sokup bana emdiriyordu sol eliyle boynumdan sarı lmı ş beni sı kı yor kavrı yor sağ eliyle amı mı pantolonun dı ş ı ndan okş uyor sı kı yor avuç luyordu soluğ u sı klaş mı ş ohhhhhhhh diye inliyor harika kadı nsı n aysum diyordu ihtiraslı sesin ihtiş amı yla orgamz olmuş boş almı ş tı m patolonun bacak arası tamamen ı slanmı ş tı ama elim yaraktaydı oda benim orgamz etkisinden galiba onun pantolununda ı slaklı k elime geldi hayal kı rı klı ğ ı yaş adı m buda kocam gibi diye dü ş ü mdü m ama yarağ ı yumuş amı yordu hemen diz ç ö kü p yarağ ı dı ş arı ç ı karp yalamya baş ladı m kocamı nkinden bü yü kdü soktuğ um salatalı klar kadar vardı ama bunun birde bü yü k kalpağ ı vardı yerken harika bir ş ey olacaktı bu hisle birdaha boş aldı m hemen ayağ a kaldı rı p bu defa suları nı yalayı p iç eç em deyip pantalonu yı rtar gibi ç ı karı p amı ma yumuldu soruyor emiyordu bende boş durmayı p gö mleğ ini ç ı kardı m kendi bulü zü mü ç ı karı p gö ğ ü slerimi okş uyor onun omuzları nı ö pü p sı kı yordum oda kalç aları mı sı kı p parmağ ı nı gö tü me sokuyordu dayanamayı p ağ zı na bir daha boş aldı m ayakda duracak takadı m kalmadı o koltukda oturuyor bende amı ma yarağ ı sokup kucağ ı na oturdum baş ladı hoplatmaya ç ok arzu ettiğ im ş eydi ö yle bir hoplatı yorduki anlatı lmaz yaş anı r cinsden hoplarken baktı m kocam salon kapı sı nda ö nce afallar gibi oldum ama tepki gö stermeyince daha ş iddetli devam etmeye baş ladı m bir taraftanda sik hasanı m dağ ı t amı mı gö tü mede sok diyerek yarağ ı amı mdan ç ı karı p elimle gö tü me denk getirip kocama baka baka oturdum yarağ ı n ü zerine dibine kadar geç ince ö yle bir aaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ç ektimki kocamı n ağ zı aç ı k kaldı baş ladı m zı plamaya hasanda eliyle hoplatı yor bende deveam hasanı m yarı nda gel sik beni kocam senin iş teyken sen eve gel karı sı nı n amı nı gö tü nü akş ama kadar yarağ a doyur diyordum kocamsa ağ zı aç ı k bana bakı yordu haydi hasanı m ş imdi amı ma sok diyerek gö tü mden ç ı karı p koca yarağ ı tekrar amı ma soktum baş ı nı kolları mla sı karak ğ ö ğ ü slerime bastı rdı m oda iri ğ ö ğ ü s ucumu ağ zı na alı p emip ı sı rı yordu haydi hasan canı m beraber boş alalı m iç imi sı cak dö llerinle yak dedim volkan gibi patladı k kocama baka baka kagı rtı ra kagı rttı ra boş aldı m giynip mehmet gelmiyecek gideyim dedi kapı dan ugurlarken boynuna sarı lı p sevgilim harikaydı n her gü n istiyorum seni diyerek dudakları na yumuldum kapı yı ö rtü nce kocam arkamdaydı gü lerek gö rdü nmü pezevenk kadı n nası sikilir dedim

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: